1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Planeeringutes osalemise ajalugu

Üheks olulisemaks ja mahukamaks tööks on Nõmme Tee Seltsil olnud osalemine detailplaneeringute (DP) menetlemises.
Suuremad heitlused on Nõmme Tee Seltsi osalusel toimunud detailplaneeringute (DP), projektide ja mõnede üldplaneeringute menetlemisel, on lühidalt iseloomustatud allpool.

Uute menetletavate planeeringute kohta leiate täpsemat infot Planeeringute alamjaotustes.

Nõmme Tee Selts osales 2007-2008. aastal aktiivselt ka Tallinn Linnavalitsuse poolt algatatud Nõmme arengukava koostamisel, mis oli avalikule arutelule esitatult tõesti Nõmme traditsioonidele ja põhiväärtustele vastav, rohelust ja keskkonda Nõmme prioriteediks pidav.

Nõmme üldplaneering
NTS avaldas 1999.aastal survet, et Nõmme üldplaneering algatataks nii formaalselt kui sisuliselt, ja andis selleks projekteerijatele üle ka NTSi 2000. aastal  tehtud Nõmme elanike küsitluses saadud tulemused.
NTS tegi kaastööd Nõmme üldplaani raames valminud Nõmme ehitusmääruse väljatöötamisel, mis on kehtestatud.
Nõmme üldplaan valmis 2002.a-l, ja ootab senini (aastal 2008) Tallinna Linnavalitsuse poolt vastuvõtmist, ehk nüüdseks juba ka ümbertegemist…..

Tallinna sadamate maismaaühenduse tehniline projekt – võitlus alates 1998 aastast seoses Pääsküla möödasõidutee planeerimisega Tallinna üldplaneeringu raames Harku metsa; õnnestus kaitsta Harku ja Stroomi metsa uue kavandatava transiitmagistraali eest – maismaaühendus tuleb piki Paldiski maanteed ja Harku-Laagri teed (Tallinna Linnavalitsuse otsus 2006);

Ehitajate tee, J.Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala DP – Mustamäel, osaliselt maastikukaitseala haarav DP, kus kaitsealale ja selle serva luitelisele sotsiaalmaale planeeriti Tallinna Tehnikaülikooli poolt kõrgeid elamuid, mis oleks rikkunud puhketsooni ning tõstnud liigselt inimkoormust juba niigi inimkoormuse all kannatavale metsaosale: DP menetluses oli mitmeid õigusrikkumisi, sh seoses keskkonnamõju hindamise/mittehindamisega; NTS ja Eesti Roheline Liikumine andsid ebaseaduslikult kehtestatud DP kohtusse, mille tulemusel DP tühistati (2005);

Merirahu elamurajooni DP - Haabersti linnaosa; NTS vaidlustas seadusevastase mereäärse kaitsemetsa maharaiumise, samuti 1995.aasta detailplaneeringu õigusvastase menetluse; detailplaneering ja puude raie kaitsemetsas tunnistati Keskkonnakaitse Inspektsiooni ja maavanema poolt 2001.aastal seadusevastaseks - Linnavalitsust kohustati viima DP seadustega vastavusse; nüüd on alal uus DP);

Vabaduse väljaku ja Kaarli puiestee DP – NTS vaidlustas DP järgmistes küsimustes:
kaitsealuse Kaarli pst puude alla autoparkla rajamine, millega oleks kaasnenud keskealiste pärnapuude maharaiumine, samuti haruldaste puude mahavõtmine Harjumäe nõlva alt,
Vabaduse väljaku alla autoparkla ehitamine koos liigse autode juurdemeelitamisega kesklinna,
Harjumäe nõlva lõhkumine ja lõhutud kohta Vabaduse ausamba paigutamine (NTS soovitas ausammas paigutada Harjumäele),
Vabaduse väljakust kolmandiku osa lõhkumine sinna maa alla suunduva trepistiku rajamisega (mis ohustab ühtlasi Jaani kiriku püsivust),
Harjumäe bastioni müüride osaline kinnikatmine tenniseväljakute kohale planeeritava parkla seinaga,
Kaarli pst puudest algava 6m kõrguse platoo (banduse) rajamine Linnavalitsuse hoone ette.

Kaarli pst puud on alles (2006) ja eraldi looduskaitse alla võetud, bandust ei planeerita enam, esialgu ei lõhuta ka Harjumäe nõlva, ausammas on kavandatud Harjumäele, ülejäänud punktides ei ole 2006.aastal Linnavolikokku kehtestamisele minev DP arvestanud;

Mustamäe üldplaneering – NTS-i osalemine 2005-2006.a üldplaneeringu menetluses ettepanekutega: 1) mitte hoonestada Mäepealse tn 21 kinnistu metsa (Kadaka pst ja Mäepealse tn vaheline metsaala) ja liita see maastikukaitsealaga, ning 2) mitte lubada hoonestada maastikukaitseala serva liivikuid Ehitajate tee 4a kinnistul; Mustamäe üldplaanis jääb nüüd Mäepealse 21 rohealaks, kaitse alla võtmise otsustab Keskkonnaministeerium; Ehitajate tee 4a alal tuleb uue võimaliku DP puhul teha keskkonnamõju hindamine, mis peaks arvestama ala kaitsealuste taimede levikualaga liivikutel ning piirnevale maastikukaitsealale avalduvate mõjudega;

Kalda tn 3 kinnistu DP – NTS võitles 2005-2006 a Pääskülas Harku metsale ja metsaäärsele tiigile ligipääsu sulgemise vastu, Harku metsa läbiva uue tee vastu, Harku metsa tervisespordiga seonduva perspektiivi mittearvestamise vastu; planeering kehtestati 2006.a, kus on siiski päris palju meie seisukohtadega arvestatud);

Vana-Mustamäe tn 59/ Seljaku tn 4 DP – 2003.aaastal võideldi Hiiul Tallinna maapinna kõrgeima punkti ümbruse liivaluitemetsa täisehitamise vastu; DP kehtestati NTS-i arvamusi arvestamata, samuti Nõmme halduskogule linnaosavanema Urmas Paeti poolt antud lubadusi täitmata jättes;

Palusambla 1 kinnistu DP – 2001-2006 ja siiani on toimunud võitlus Veskimöldre metsakinnistu metsa allesjäämise eest; on tehtud ettepanek võtta see metsa looduskaitse alla; DP menetlus ei ole veel lõppenud, kuid Linnavolikogu on ükskord DP juba kehtestamata jätnud (2006); 2008.aastal on mets seal ikka veel alles ja ilus roheline!

Nõmme keskuse DP - jätkub Nõmme keskuse kaitsmine liigtiheda ja kõrge hoonestuse, halva liikluskorralduse ja suure hulga puude mahavõtmise eest; 2006.a. oli DP menetlus järjega maavanema juures; Harju maavanem saatis 2 korda planeeringu linnavalitsusse tagasi muudatuste tegemiseks, 2008.aastal kiitis selle siiski heaks )õiguslikus mõttes) ja planeering ootab volikogusse minekut.

Saagi tn 6a, Külvi tn 27 ja Pärnu mnt 554 DP-d - Vana-Pääskülas Saagi tn 6a, Külvi tn 27 jõepoolse maa-ala ja kuni Pärnu mnt 554 (kaasaarvatud) haljasala ja Pääsküla jõe koos kaldaga looduskaitse alla võtmise taotlemine koos elanikega. Tallinna linn otsib võimalust Saagi tn 6a krundi (parkmets ja Pääsküla jõe äärne maa-ala) kohaliku kaitse alla võtta, seda veel ka 2008.aastal....

Sanatooriumi tn parkide planeerimine Hiiul - seoses arendajate huvidega Sanatooriumi tn ümbruse parke täis hoonestada algatas NTS 2003a Nõmme Halduskogu kaudu Nõmme parkide looduskaitse alla võtmise; tänu Keskkonnaministeeriumi positiivsele suhtumisele on 7 Nõmme parki 2008.aastaks riikliku looduskaitse alla võetud, osa suhtes on tehtud ettepanek need kohaliku looduskaitse alla võtta.

Kalmuse tee ja Kõrkja tn-te DP-d - koos kohalike elanike ja Eesti Keskkonnaühenduste Kojaga kaitsti 2002-2006 a Pirita jõeoru maastikukaitseala Pirita jõe suudmeala saarte hoonestamise vastu – NTS tegi Keskkonnaministeeriumile ettepaneku muuta Pirita jõeoru maastikukaitsaeala (MKA) kaitse-eeskirja, keelates seal hoonestamise, samuti tehti ettepanek Tallinna Linnavalitsusele ja linnavolikogule mitte kehtestada nimetatud detailplaneeringuid; kohalikud elanikud andsid keskkonnaministri määruse, mis lubas kaitsealale hoonestusõiguse anda, kohtusse. Pirita jõeoru MKA on saanud nüüdseks uue kaitse-eeskirja, mis praktiliselt keelab hoonestamise maastikukaitsealal; Tallinna linn jättis DP-d kehtestamata; kaitsealal vahetatakse eraomanike maad riigimaa vastu ja kaitseala säilib looduslikuna;

Pirita tee 28 DP - koos Eesti Rohelise Liikumisega võideldi 2004 a mere äärde Eesti Näituste parklaalale kõrge elamu püstitamise vastu; DP menetluse käigus muudeti osaliselt DP-d – 19-kordse maja asemele planeeriti 11-kordset, kuigi endises mahus, mis oli poolik lahendus; loobuti ka maja tarbeks parkla rajamisest praegusele muruplatsile Pirita tee ääres; kohalik elanik andis DP kohtusse ja võitis – DP tühistati 2006 a selle elamu osas; samas on maja ehitamist alustatud; ehitusluba kohus ei tühistanud; maja ehitati ikkagi valmis...Kas see sinna ka sobib, võib igaüks ise järele vaadata..

Paluküla hiiemäe DP - Raplamaal Kõnnumaa maastikukaitsealal soovitakse rajada suur spordikompleks, mis rikuks jäädavalt hiiemäe ja sealse maastikukaitseala ilme, samuti oleks see vastuolus sealse maastikukaitseala kaitse-eeskirjaga; NTS esitas 2004 a keskkonnaministeeriumile taotluse mitte heaks kiita kaitsealale nii suuremahuliste ehitiste lubamist ja kaitse-eeskirja muutmist; samuti tehti avaldus Kultuuriministeeriumile taotlusega mitte rahastada projekti, mille tulemusel üks kultuur hävitaks teise kultuuri; Keskkonnaministeerium ei muutnud kaitse-eeskirja, kuid DP kehtestati; kohalikud elanikud andsid DP kohtusse, kus menetlus on pooleli (2006).