1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Põhikiri

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing NÕMME TEE SELTS (edaspidi Selts) on isikute vabatahtlikkuse alusel ja avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mis ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu.

1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Selts on iseseisev juriidiline isik, mis on asutatud määramata ajaks.

1.4. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

 

II Eesmärgid ja nende saavutamine


2.1. Seltsi eesmärgiks on Nõmme elanike huvide kaitsmine Nõmme arengu määramisel, üldplaani ja detailplaneeringute koostamisel, Nõmme looduse ja aedlinna miljöö kaitsmine, Nõmme elukeskkonna turvalisemaks muutmine.

2.2. Eesmärkide saavutamiseks Selts:

2.2.1. Esindab Seltsi liikmeid kolmandate isikute ees, lähtudes Seltsi eesmärkidest.

2.2.2. Viib läbi ühisüritusi.

2.2.3. Tellib vastavaid uuringuid, projekte.

2.2.4. Korraldab ning toetab muid üritusi ja projekte, mis on kooskõlas Seltsi eesmärkidega ning teeb koostööd teiste sarnaste seltside, mittetulundusühingute ja sihtasutustega nii Tallinnas kui ka Eesti Vabariigis.


III Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes toetab avatuse ja demokraatia arengut Eestis ning soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab seltsi juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja, ja tasub seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu. Seltsi sisseastumismaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.

3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus või üldkoosolek.

3.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsi juhatus kustutab seltsist väljaastunu seltsi liikmete nimekirjast avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.

3.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega kui:
3.4.1. ta ei ole mõjuva põhjuseta viimase 12 kuu jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul, töögrupi koosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;
3.4.2. ta ei täida põhikirja alusel määratud seltsi liikme kohustusi või töötab vastu seltsi eesmärkidele.


IV Liikmete õigused ja kohustused

4.1. Seltsi liikmetel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
4.1.2. olla valitud seltsi juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;
4.1.3. Seltsi liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada Seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.

4.2. Seltsi liige on kohustatud:
4.2.1. järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja täitma seltsi üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
4.2.2. osalema 12 kuu jooksul vähemalt ühel seltsi koosolekul või üritusel;
4.2.3.  teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma isikukoodi, elukoha ja kontakttelefoni.


V Üldkoosolek

5.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Seltsi liikmed.

5.2. Igal Seltsi liikmel on üks hääl.

5.3. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
5.3.1. põhikirja muutmine;
5.3.2. majandusaasta aruande kinnitamine;
5.3.3. revisjoniaruande kinnitamine;
5.3.4. juhatuse poolt esitatava tegevuskava kinnitamine;
5.3.5. juhatuse liikmete ja kuni kolmeliikmelise revisjonikomisjoni valimine ning tagasikutsumine;
5.3.6. juhatuse või seltsi muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
5.3.7. seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
5.3.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.4. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Ja juhtudel kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest ja muudel juhtudel kui seltsi huvid seda nõuavad.

5.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kohalikus ajalehess teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või teatab need andmed igale seltsi liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjalikult või telefoni teel.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest.

5.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest ja seltsi põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

5.8. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud ja esindatud liikmete poolthäält.


VI Juhatus

6.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget.

6.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek aruandeaastaks (1aastaks).

6.3. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed aruandeaastaks (1 aastaks).

6.4. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele nii, et kahe koosoleku vaheline periood ei ületaks kolme kuud.

6.5. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.

6.6. Juhatuse ülesanded on järgmised:
6.6.1. Seltsi juhtimine ja üldkoosoleku otsuste täideviimise korraldamine
6.6.2. Seltsi tegevuskava koostamine ja esitamine üldkoosolekule. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;

6.6.3. Seltsi esindamine kolmandate isikute ees, sealhulgas lepingute sõlmimine, avalduste esitamine ja muude dokumentide allkirjastamine lähtudes Seltsi eesmärkidest.
6.6.4. Seltsi raamatupidamise korraldamine;
6.6.5. Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine ning nende üle arvestuse pidamine;

6.6.6. vajadusel töögruppide moodustamine põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.

6.7. Juhatus peab saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult, kui seltsi nimel teostatava tehingu väärtus ületab 30 kuu miinimumpalga. Sellest väiksema väärtusega tehingud otsustab juhatus.

6.8. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse kohalolevate liikmete lihthäälteenamus.


VII Majandustegevus ja seltsi vara

7.1. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

7.2. Seltsi finantseerimisallikad on liikmete sisseastumismaks, vabatahtlikud annetused, sponsorlus ja muud allikad.

7.3. Seltsi vara ja rahaliste vahendite kasutamine toimub põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavalt õigusaktidele ja üldkoosoleku ning juhatuse otsustele.


VIII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

8.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

8.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

8.3. Seltsi likvideerimisel antakse allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või institutsiooni valdusesse.

 

Seltsi põhikiri on täiendatud ja kinnitatud 26. aprilli 2012 üldkoosoleku otsusega.